ДЕТСКА ГРАДИНА „ПЕРУНИКА” 1- ГАБРОВО

бул. „Столетов” № 54, тел. 066 805 128

 

                                                                                                                   Утвърдил:

                                                                                                                                       Емилия Дечева 

                                                                                                                                       Директор на ДГ „Перуника”

 

ПЛАН ЗА РЕОРГАНИЗАЦИЯ НА СРЕДАТА

І. Разделяне на група на подгрупи - прави се за следващ ден при следните ситуации:

- децата в групата са повече от допустимото и има свободни помещения, в

които да пребивават;

- децата са малко на брой и чрез подгрупи могат да допълнят допустимия брой

деца в други групи;

1. Учителите правят предложение на директора за броя на деца в подгрупите, конкретните деца за всяка подгрупа, и мястото на пебиваване и приемане на подгрупата.

2. Учителите уведомяват по телефона лично всеки родител за промяната от предишния ден.

3. Директорът издава заповед за промяната на организацията от деня, следващ издаването й.

4. Директорът прави промяна на графика на работа на персонал, с който запознава служителите.

ІІ. Определяне и разделяне на дворните площи по групи:

ДГ „Перуника“- база 1

1.   Децата от всяка група играят на своята площадка с изключение на ПГ6. Децата от ПГ6 играят на беседката и алеята пред нея.

2. Да се използва обособената за всяка група площадка за игра на открито само от съответната група.

ДГ „Перуника“- база 2

1.   Децата от всяка група играят на своята площадка

2. Да се използва обособената за всяка група площадка за игра на открито само от съответната група.

ІІІ. Осигуряване на помещение за изолация при съмнение/ случай на COVID -19

ДГ „Перуника“- база 1 и база 2

1. За такова помещение се определя медицинския кабинет.

2. При изолиране на дете, с него до идването на родителите, да остане медицинския специалист.

3. При изолиране на възрастен- да не се допускат външни лица до напускане на детската градина на лицето, като медицинският специалист следи при нужда състоянието му при спазване на противоепидемиологичните изисквания.

3. След напускане стаята се дезинфекцира с разтвор с по- голям процент на дезинфектант.

ІV. Осигуряване на помещение за преобличане на персонала.

ДГ „Перуника“- база 1

За преобличане на персонала се използват следните помещения:

- ресурсен кабинет;

- физкултурен салон;

Не се допуска влизането с външни дрехи и обувки в останалите помещения на групата.

ДГ „Перуника“- база 2

За преобличане на персонала се използват следните помещения:

- стая на помощния персонал;

- свободна занималня на 2 етаж;

Не се допуска влизането с външни дрехи и обувки в останалите помещения на групата.

V. Движение в сградата и откритите дворни пространства.

1. Влизането на външни лица, в т. ч. родители, в сградата е забранено.

2. Таксите се заплащат в дните от 1- во до 10- то число на месеца с работно време на касиер - домакина. На трите входа на база 1 касиер-домакинът ще събира такси по график, с който ще бъдат запознати родителите от всяка група

3. При излизане на двора или прибиране от двора в групата, да не се допуска струпване на деца и персонал от две групи. При излизане да се договаря с колегата по телефона времето за придвижване по коридорите. При влизане учителят се съобразява с придвижването на другата група.

4. При приемане и издаване на децата, родителите изчакват ако се наложи на отстояние 2 м. от другите чакащи родители. Задължение да напомня за това има приемащия персонал.