ПРЕМЕСТВАНЕ ИЛИ ОТПИСВАНЕ НА ДЕЦА

ПО ЧЛ.10 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА НА

ДГ ,,ПЕРУНИКА'' ЗА УЧЕБНАТА 2023-2024г.

 

 

1. При напускане на дете се уведомяват учителите на групата и родителят внася заявление до директора за прекратяване посещенията на детето, в което уведомява за датата и причините за това. На родителите /настойници / на детето се предават учебните материали и медицинския картон, заверен и приключен от медицинската сестра на детското заведение, както и служебна бележка удостоверяваща до кога детето е посещавало ДГ "Перуника".

2. При преместване на дете от подготвителна група 4,5 и 6 годишни в друга детска градина се издава и удостоверение за преместване.