ПРЕМЕСТВАНЕ ИЛИ ОТПИСВАНЕ НА ДЕЦА

ПО ЧЛ.10 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА НА

ДГ ,,ПЕРУНИКА'' ЗА УЧЕБНАТА 2021-2022г.

 

 

1. При напускане на дете се уведомяват учителите на групата и родителят внася заявление до директора за прекратяване посещенията на детето, в което уведомява за датата и причините за това. Прави се проверка за неплатени такси. Ако няма такива, на родителите/настойници /на детето се предават учебните матириали и медицинския картон, заверен и приключен от медицинската сестра на детското заведение, както и служебна бележка удостоверяваща това.

2. При преместване на дете от подготвителна група 4,5 и 6 годишни в друга детска градина се издава и удостоверение за преместване.