Проект BG05M2OP001-5.001-0001 Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ който се реализира и финансира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020г., съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Дейност: Допълнително обучение по български език за децата от уязвими групи в системата на предучилищното образование.

Цел: повишаване училищната готовност на децата